Regulamin

REGULAMIN

 

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży w Sklepie internetowym pod nazwą BIMBS działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.bimbs.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez BIMBS Dominika Bajerska z siedzibą w Michałowie Grabinie, ul: Kasztanowa 10, 05-126, REGON 361904590, NIP 5222168381 (zwane dalej „Sprzedającym”). Niniejszy Regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu internetowego, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu internetowego, składania zamówień w Sklepie internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy użytkownik składający zamówienie (zwany dalej „Kupującym”) w Sklepie internetowym zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej pobranie, zapisanie jego wersji na wybranym przez siebie nośniku oraz wydrukowanie. Administratorem danych osobowych jest BIMBS Dominika Bajerska z siedzibą w Michałowie Grabinie, ul: Kasztanowa 10, 05-126.

 §2 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko Kupującego lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

BIMBS Dominika Bajerska
ul. Kasztanowa 10
05-126 Michałów Grabina

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://bimbs.pl/index.php?id_cms=13&controller=cms zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

BIMBS Dominika Bajerska 
ul. Kasztanowa 10
05-126 Michałów Grabina
e-mail: bimbs@bimbs.pl

5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem http://bimbs.pl/index.php?id_cms=13&controller=cms  

6. Dowód zakupu – dowodem zakupu jest złożone i opłacone zamówienie, faktura wystawiana jest na wyraźne życzenie Kupującego.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o produkcie.

8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9. Kupujący – podmiot lub podmiot gospodarczy dokonujący zakupu u Sprzedającego.

10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym towar zostanie wydany Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej.

12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://bimbs.pl/index.php?id_cms=14&controller=cms .
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay S.A.

13. Półprodukt -  element wykorzystywany przez Producenta do wytworzenia rzeczy oferowanej przez Sprzedającego.

14. Producent - producent rzeczy oferowanych przez Sprzedającego i będący jednocześnie Sprzedającym.

15. Producent półproduktu – producent półproduktu lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza półprodukt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

16. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

17. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem zamówienia.

18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bimbs.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

20. Sprzedający:

BIMBS Dominika Bajerska 
ul. Kasztanowa 10

05-126 Michałów Grabina
NIP: 522-216-83-81, REGON: 361904590, 
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=82693151-3376-47b6-b579-b47c6649c89b 
KONTO BANKOWE: 71 1140 2004 0000 3402 7574 5154

21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

22. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych zakładanych do próby wydania rzeczy pod wskazanym adresem.

23. Umowa – umowa zawierana między Kupującym Sprzedającym poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, za pośrednictwem sklepu.

24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

25. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,

c) nie nadaje się do celu, o którym Sprzedający poinformował Kupującego przy zawarciu umowy, a Kupujący nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) i użyte w niej materiały nie mają właściwości, o których zapewniali Dostawcy półproduktów dla Sprzedającego będącego jednocześnie Producentem, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

26. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 Warunki ogólne

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów w postaci tekstyliów dziecięcych oraz akcesoriów (zwanych dalej „Produktami”). Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Znajdują się tam informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych produktów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową produktów należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, paragonu fiskalnego, specyfikacji produktów, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§4 Zasady korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Kupujący, który nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu. Użytkownik, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Administratora Sklepu;

e) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego;

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Kupujący rejestruje się w sklepie w celu złożenia zamówienia, podaje login i hasło niezbędne do uzyskania przyszłego dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

3. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

 

§5 Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie wybranego produktu do koszyka;

b) wybór sposobu dostawy;

c) wybór metody płatności;

d) wskazanie miejsca wydania rzeczy;

e) złożenie w sklepie zamówienia.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest:zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie,

4. Złożone zamówienie stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu.

5. Zawarcie umowy następuje wraz z wysyłką przez Sprzedającego do Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia Kupującego do realizacji.

6. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

7. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionych Produktów. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku zmiany w zamówieniu Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu telefonicznie bądź przez e-mail. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania rezygnacji. Jeżeli zamówiony Produkt jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 21 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za Produkt – Sprzedający zwróci należność w ciągu 7 dni od daty anulowania zamówienia Produktu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, a także w przypadku zamówień składanych przez osoby, które:
– nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu;
– wcześniej składały zamówienia, a następnie je wycofywały bez podania przyczyny;
– wcześniej rezygnowały z odbioru zamówionego towaru bez uzasadnionego powodu;
– nadużyły lub w oczywisty sposób próbują nadużyć zaufania Sprzedającego.

8. Wysłanie przedmiotu umowy powinno nastąpić w terminie określonym w karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych w kartach produktów. Liczone są tylko dni robocze po dniu, w którym złożone zostało zamówienie. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą podjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnie podanym adresem przez Kupującego.

10. Podczas odbioru przesyłki, Kupujący powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Kupującego (Odbiorcę) i kuriera.

11. Zakupiony przedmiot umowy wraz z dowodem zakupu wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu będącemu konsumentem, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego i jest dostępny pod adresem http://bimbs.pl/index.php?id_cms=15&controller=cms lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy wraz z dowodem zakupu przed jego upływem.

7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt zwracany nie może nosić oznak użytkowania, musi być kompletny.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia m.in. od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają wymianie i zwrotowi.

 

§7 Rękojmia

1. Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy dowodu zakupu.

2. Kupujący będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

3. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bimbs@bimbs.pl, a reklamowany Produkt dostarczyć Sprzedającemu na adres: BIMBS Dominika Bajerska, ul. Kasztanowa 10, 05-126 Michałów Grabina, z dopiskiem: „Reklamacja”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Kupującego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają wyżej wskazanych danych nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Sprzedającego.

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający przekaże Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego lub skontaktuje się z nim telefonicznie. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedającego za zasadną.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Produktów. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a oryginałem wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający  bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie, wyśle do Kupującego produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe Sprzedający zaproponuje Kupującemu inny Produkt stanowiący substytut wadliwego Produktu, obniżenie ceny zakupionego produktu lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Produktu (odstąpienie od umowy).

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest BIMBS Dominika Bajerska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kasztanowej 10, 05-126, e-mail: bimbs@bimbs.pl.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: dominika.bajerska@bimbs.pl.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

4. Dane osobowe są zbierane na podstawie Zgody Kupującego lub osoby rejestrującej konto w Serwisie.

5. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji konta (jeżeli Kupujący dobrowolnie dokonuje takiej rejestracji) i/lub realizacji zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie Zgody na przetwarzanie danych.

6. Dane mogą być udostępniane firmom przewozowym w celu prawidłowej realizacji zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie. Sprzedający nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach przez nich dokonanych.

7. Dane będą przechowywane do czasu odwołania Zgody przez Kupującego. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, uzupełniania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, jeżeli są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Wgląd oraz sprostowanie danych jest możliwe po zalogowaniu w zakładce Moje konto.

9. W celu usunięcia danych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: dominika.bajerska@bimbs.pl.

10. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przy rejestracji konta do jej wycofania i tym samym usunięcia konta . Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień oraz rejestracji konta przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://bimbs.pl/index.php?id_cms=20&controller=cms
 

§9 Ceny i formy płatności

1. Informacja o kosztach krajowych przesyłek Produktów zakupionych w Sklepie podana jest w Cenniku dostaw. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszty przesyłki zamówionych Produktów ponosi Kupujący.

2. Koszty przesyłek do innych krajów (w ramach UE i poza UE) ustalane są indywidualnie (w zależności od kraju dostawy oraz wagi przesyłki.

3. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione Produkty oraz opłatę za ich dostawę:
– płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;
– przelew na rachunek bankowy Sprzedającego: BIMBS Dominika Bajerska, ul. Kasztanowa 10, 05-126 Michałów Grabina, o numerze: 71 1140 2004 0000 3402 7574 5154
– gotówka przy odbiorze – Kupujący dokonuje zapłaty odbierając zamówione produkty dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej (dostępna przy przesyłkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

4. W przypadku płatności dokonanej za pomocą serwisu płatności, pozytywna autoryzacja transakcji jest warunkiem zrealizowania zamówienia. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

 §10 Prawa autorskie

Wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie zaprojektowane są przez Dominikę Bajerską i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawach autorskich. Do Sprzedającego należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu i podlegają ochronie prawnej.

 

§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi Umów sprzedaży.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości towarów znajdujących się w Sklepie, wycofywania lub wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, ich modyfikacji, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.

4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.bimbspl/strona/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl